SHTENDIG LIPA Chol Hamoed Succos LIVE STREAM

by yossi | September 29, 2020 3:20 pm

SHTENDIG LIPA
Chol Hamoed Succos LIVE STREAM

SHTENDIG.com

Shir V’shevach – Shira – Shtendig Musicality

Motzei Yom Tov 11:00pm
SHTENDIG
LIPA

Monday Night 7:30pm
LIPA – DOVY MEISELS
MOTTY ILOWITZ

Tuesday 7:30pm
LIPA
MBD

Wednesday 7:30pm
LIPA- SHIR V’SHEVACH
LEVI FALKOWITZ

Source URL: https://www.thejewishinsights.com/wp/shtendig-lipa-chol-hamoed-succos-live-stream/